×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس پستی :

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی( پروانه) - جنب بیمارستان طالقانی -

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - جنب درب پارکینگ فروشگاه و نمایشگاه دایمی کتاب - دفتر انتشارات

تلفن(مستقیم ) :

22439783  

تلفن (داخلی ) :

2357

فکس :

22439981

    پست الکترونیک:

entesharat@sbmu.ac.ir

pub@sbmu.ac.ir

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست